Viktigt att utbilda fler lärare

Idag skriver jag och Liza-Maria i ST om vikten av att snabbt ta fram en handlingsplan för hur Sveriges skolor ska kunna möta behovet av specialpedagoger och speciallärare i framtiden.

http://www.st.nu/opinion/insandare/utbilda-vara-larare

Bedömare uppskattar att cirka 50 000 lärare kommer att saknas inom ett decennium om ingenting görs, dessa siffror ligger i linje med vad SCB kom fram till för några år sedan. Många kommuner runt om i landet har tyvärr ingen handlingsplan för hur man skall möta detta problem som till stor del beror på pensionsavgångar, och som framförallt kommer drabba gymnasielärare och specialpedagoger. Alla elever som har behov av specialpedagogik i skolan skall naturligtvis få tillgång till det i skolan, de elever med störst behov måste få hjälp av lärare med hög kompetens, tyvärr har det under lång tid varit brist på specialpedagoger och speciallärare vilket medfört att kompetensen på många håll varit bristfällig.
På förestående anledning föreslog därför Kristdemokraterna i höstens budgetmotion att lärare skall ha möjlighet att komplettera sin grundutbildning med en speciallärarutbildning med i huvudsak bibehållen lön, 80 procent av lönen. Denna satsning som sträcker sig över 4 år, till en summa av 3,2 miljarder kronor, visar hur allvarligt vi ser på frågan och hur viktigt det är att öka tillgången på speciallärarkompetens. I den kommande integrationsfasen av den stora strömmen av nyanlända är det viktigt att vi står rustade för att ge alla människor bra förutsättningar för en god inlärning. Det innebär att cirka 6 000 lärare kommer att kunna utbildas till speciallärare, något som också kommer underlätta för ordinarie lärare att bedriva undervisningen. Satsningen på 2 miljarder kronor som gjordes i 2015 års alliansbudget för fler lärare och mindre klasser kvarstår.
Det här är en av de större satsningarna i vår budget och skall ses som en tydlig markering att vi Kristdemokrater verkligen prioriterar skolans område högt, barn med olika behov måste få hjälp av personal med rätt kompetens.
Josef Nordin (KD)
Ledamot barn- och utbildningsnämnden
Liza-Maria Norlin (KD)
Gruppledare

Lågelönejobb – Självklart

Dagens Sverige står inför större utmaningar än på många år kring den ökande del av befolkning som tvingas till ett livslångt utanförskap. Detta är inte bara kostsamt för Sverige som land, det är även plågsamt för de människor som drabbas och det är en grogrund för rasism.
Jag pratar om alla människor som söker skydd i vårt trygga land i hopp om att få starta om på nytt och leva ett liv i trygghet, långt ifrån krig och fattigdom. Sverige ska fortsätta att hjälpa människor på flykt och vara en humanitär fristad för så många som möjligt.
Det enda och självklara sättet att få hela systemet att fungera är att sätta människor i arbete.
Med arbete kommer självkänslan tillbaka, känslan att göra något meningsfullt och kunna försörja sig själv.

Varför behövs låglönejobb?
Låglönejobben är en pusselbit för att enkelt och snabbt få människor ut i samhället och arbetslivet och därmed lära sig svensk kultur och vårt språk. För de som har viljan och ambitionen så kommer det vara en språngbräda vidare till nya jobb.

Vi kan vara helt säkra att invandrare som inte får chansen att komma ut i samhället har väldigt små möjligheter att bli integrerade och kunna försörja sig själva.

Vare sig vi vill eller inte så kommer låglönejobben vara en del av det svenska samhället inom några år och frågan är bara hur väl förberedda är vi för att hantera detta på bästa sätt?
För målet är inte att motarbeta och kväva låglönejobben utan att använda det som en viktig del i byggande av det nya svenska arbetslivet.

/Josef

Reformera Kulturskolan

Barn och utbildningsnämnden har förutom sitt ansvar för förskolor, grundskola och gymnasium även ansvar för Kulturskolan i Sundsvall.
Kulturskolan är en viktig komponent för att säkerställa att barn och ungdomar i Sundsvall får möjlighet att skapa och ta del av kultur.
 
Jag anser att det är hög tid att Barn och utbildningsnämnden ser över Kulturskolans inriktning och avgiftsmodell. Idag inryms Kulturskolans budget är en del av de kostnader som ska räcka till kommunens övrig skolutbildning vilket gör att vi kritiskt ska granska och värdera hur dessa pengar används. Sundsvalls alla skolor har stora behov av resurser till fler lärare per elev, upprustning av lokaler, läxhjälp m.m. och här måste vi politikerna vara beredd att göra prioriteringar.
Idag är Kulturskolan helt avgiftsfri med utgångspunkten att alla ska ha råd att skapa och ta del av kultur.
För att använda våra gemensamma skattepengar på ett rättvist sätt anser jag att Kulturskolan skall ha en inkomstrelaterad avgift precis som andra verksamheter inom kommunen, tex dagis och fritidshem. Med en inkomstrelaterad avgift skulle de som har råd få betala en rimlig avgift och de som inte har råd ska fortsätta få en avgiftsfri kulturskola. På det viset kommer alla kunna ta del av Kulturskolans utbud, samtidigt som vi sänker kostnader för en redan hårt belastad skolbudget.
Även om Kulturskolan idag är avgiftsfri så kostar musikinstrumenten mycket pengar att köpa eller hyra.
Som en del av mitt förslag till en rättvisare Kulturskola så skall elever som inte ha råd att hyra instrument även få en reducerad hyresavgift.
Det är också så att om föräldrar betalar en avgift för en aktivitet så sätts det per automatik ett större värde på själva aktiviteten och ett större engagemang att få barnen att närvara och nå uppsatta mål.
– Jag föreslår att Kulturskolan inför en mer rättvis avgiftsmodell som baserar sig på föräldrarnas inkomst.
– Jag föreslår även att Kulturskolan ska se över utbudet av aktiviteter för att först och främst fokusera på aktiviteter där det idag saknas andra privata alternativ inom samma område.
Kulturskolan har en viktig uppgift i det kommunala utbudet, men det är politikernas ansvar att säkerställa att våra gemensam resurser används på ett rättvist sätt.
/Josef

Ge rektorer och lärare frihet att nå vårt mål

Replik på ledare i ST ”Vad gör St:Olofsskolan som inte andra gör”.

Under ledarsidan så ställer sig Marcus Bohlin frågan om varför inte fler politiker lyssnar på vad St:Olofsskolan gjort för att vända den negativa trenden kring arbetsmiljö och skolresultatet och hur vi ska nå målet ”Sveriges bästa skola 2021”.

Som ledamot i Barn och utbildningsnämnden för KD så har jag bildat min egen uppfattning om varför majoriteten (C, V, S) är passiva i frågan om att nå målet som ”Sveriges bästa skola 2021”
Låt mig börja vid ett problem som genomsyrar hela den toppstyrda majoriteten där vänsterpolitikens isande vindar blåser rakt igenom rummet på våra nämndsmöten.
Det ständigt återkommande mantrat är övertron på att kommunen med politisk valda ”experter” i skolfrågor som ofta utan egen erfarenhet i skolfrågor anser sig veta vad som är bäst för varje skola, och medicinen är alltid densamma dvs toppstyrda beslut där alla får samma medicin oavsett problem.

Exempel på toppstyrda beslut kan radas på varandra, trots att majoriteten bara suttit vid makten i några månader.  Ett avgörande misstag var när majoriteten inledde sin politiska karriär med ett principbeslut som säger nej till all form av utveckling eller nystartande av friskolor i vår kommun. Detta principbeslut har kopplat en snara om hela majoriteten och även skoldirektör Tommy Nilsson. Som jag skrivit i ST tidigare så agerande majoriteten utan kritiskt granskning genom att säga nej till Plusgymnasitets utveckling för att skapa fler vårdutbildad personal i Sundsvall. Lösningen är såklart inte alltid friskolor, men att vara bunden till röda principer är skadligt för Sundsvall.

Ordförande João säger att ”våra lärare i Sundsvall är inte sämre än andra” i sin intervju i SVT, men hans agerande visar tyvärr på något annat. Hade João haft förtroende för våra lärare då hade han också gett dom frihet och ansvar att göra det dom tror är bäst för varje skola. Utan att ens fråga rektorer och lärare bestämmer João att ingen skola ska få chansen att prova betyg från årskurs 4, vilket är ett tydligt exempel på hans bristande förtroende för våra lärare och rektorers förmåga att ta egna beslut. Ett annat tydligt exempel är att majoriteten röstade nej till mer rörelse och fysiskt aktivitet i skolan, vilket St:Olofskolan så framgångsrikt redan infört för sina elever, så varför inte låta fler få chansen att prova det som vi vet fungerar?

Det går inte att passivt sitta och säga nej till goda krafter som vill hitta lösningar på skolans alla utmaningar. Världen runt omkring oss förändras och kräver en annan styrning än vad den gjorde för 20-30 år sedan. Jag tror att både rektorer och lärare vill att vi ska uppnå ”Sveriges bästa skola 2021”, så nu är det tid att även majoriteten ger dom sitt företroende att kunna jobba mot målet.

/Josef Nordin KD Ledamot Barn och Utbildningsnämnden.

Saknas vilja hos majoriteten att vända trenden

Det var en tung läsning för oss politiker inom Barn och utbildning när den senaste rapporten från SKL dök upp för några dagar sedan. Det var nog ingen som hade räknat med detta enorma bakslag, där Sundsvalls kommunala skolor har backat med 50 placeringar och vi tillhör nu de allra sämsta i landet utifrån denna mätning.

Vad gör då den sittande majoriteten (S,C, V) för att hitta lösningar på problemet?

Tyvärr ser jag ingen konkret vilja till förändring och när KD nu lagt fram en motion om mer rörelse i skolan kopplat till exempelvis mattematik så röstar majoriteten ner förslaget, detta trots att det finns en rad skolor på SKL övre lista som under lång tid anammat mer rörelse på schemat.

Det är nästan obegripligt varför dom inte tar chansen att prova nya men väl beprövade metoder för att bromsa den nedåtgående trenden. Svaret kanske ligger i att det var ”fel” parti som lade fram förslaget? 

Det är dax att majoriteten lägger ner den trångsynta blockpolitiken och istället fokuserar på vad som är bäst för våra barns framtid.

/Josef Nordin Kristdemokraterna 

Centern bakbunda av ohelig allians

Att det råder brist på utbildad personal inom sjukvården råder det inga som helst tvivel om. Att det är svårt att locka fler studenter till vård- och omsorgsprogrammet råder det inte heller några tvivel om. Vi har ett problem att få personal till vården, samtidigt som vi står inför stora pensionsavgångar, vilket gör läget än värre inom ett antal år.
Trots att Centerpartiet är medvetna om detta så väljer man att inte rösta för att hitta lösningar på problemet.
På Barn och utbildningsnämndens senaste möte så röstade majoriteten (C, V och S) nej till att låta Plusgymnasiet utöka sin skola för att kunna erbjuda utbildningsplatser inom vård- och omsorgsprogrammet.
Argument som lyfts fram från den sittande majoriteten är klassisk vänsterpolitik om att kommunen ”ger bort sina utbildningsplatser till den privata marknaden” eller ”ökad konkurrens ger inget mervärde”.
Ett annat argument är att det inte finns några APL-platser att tillgå för de studerande. Vi en närmare granskning av det påstådda problemet, så visade det sig att APL-platser visst gick att lösa genom ett bättre samarbete med privata vårdgivare.
Dessa olika argument visar på en defensiv och i den närmaste passiv inställning till att hitta lösningar på problemet. Det sänder även signaler om att Sundsvall inte välkomnar företag som vill satsa pengar, tid och energi i vår stad.
Från oppositionens sida (KD, FP och M) så är vår inställning att Sundsvall alltid ska vara en stad dit vi välkomnar företag och nya jobb, vi har en framtidstro att Sundsvall ska växa och en välkomnande attityd till goda aktörer.
Finns det nu ytterligare en aktör som tror på Sundsvall och vill jobba aktivt med att locka nya studenter till vårdyrket, så är det vår skyldighet att ta emot dom med ett öppet sinne.
Centerpartiet sitter bakbundna av en ohelig allians med vänstern, som hindrar vår kommun att bidra till en lösning på bristen av personal inom vården. Jag anser att väljarna borde fått denna information innan dom la sin röst på Centerpartiet.
Josef Nordin Kristdemokrat

Föräldrar måste verka för fortsatt idrottande

I den senaste utredningen från Riksidrottsförbundet så lyfts frågan om ”Hur behåller vi tonåringar inom idrotten?” se länk.
Resultatet visar att föreningslivet har tappat många ungdomar, dvs det finns många yngre barn inom föreningslivet, men högre upp i åldrarna blir det snabbt betydligt färre utövare.

Jag tycker frågan är extra intressant att diskutera eftersom jag själv är mycket aktiv inom föreningslivet i flera föreningar här i Sundsvall.

Ansvaret för den nedåtgående trenden ligger på följande olika parter:
Föreningslivet behöver hitta former för att minska fokus på tävling och resultat och istället fokusera på glädjen med att utöva någon form av sport eller aktivitet och vara en del av en gemenskap.
Föräldrarna har ett stort ansvar i att pusha och uppmuntra våra barn att stanna inom idrotten, det är inte bara statens/kommunen tränarens ansvar att få ungdomarna att stanna.

Vi har föräldrar måste inse att vi har ett ansvar till den nedåtgående trenden som på sikt riskerar att försämra våra barns hälsa, men lika oroväckande är att många barn också missar möjligheten att få ingå i en grupp, ta ansvar, visa respekt och fostras i en större gemenskap.

Barn och ungdomar behöver delta i fysiska aktiviteter, så vi föräldrar måste verka för ett fortsatt deltagande, även när barnen når tonåren.

/Josef

Onödigt drev mot Tommy Dahlman och KD

Jag blir bekymrad när jag läser artikel efter artikel i olika svenska dagstidningar idag, och en känner en viss uppgivenhet när jag läser alla kommentarer som skrivs under varje artikel. Jag pratar om den artikel som Tommy Dahlman och 22 andra pastorer skriver om bibelns syn på homosexualitet.Dagen
http://www.dagen.se/debatt/bibeln-tydlig-om-homosexualitet-1.349464
De allra flesta tidningar försöker även göra en nyhet av att Tommy ställt upp i valet 2014 för Kristdemokraterna vilket jag återkommer till längre ner.

Sverige är ett av de mest sekulariserade kristna länderna i världen så det glädjer mig att så många vill diskutera och fundera kring livet efter döden även om jag har svårt att förstå vart detta plötsliga intresse för den kristna trosuppfattningen kom ifrån just nu?
Den uppgivenhet jag först kände när jag läste alla minst sagt grova kommenterar på tex Expressen.se (länk) ger mig ändå hopp om att det finns ett större intresse än jag trott för kristendomen och att många svenskar har någon form av gudstro, eftersom man tror på ett liv efter döden, annars hade väl aldrig denna diskussion uppkommit från första början.

Tillbaka till min åsikt kring det som Tommy skrivit, Tommy har aldrig skrivit att ”Homosexuella kommer till helvetet”. Denna rubrik har tidningarna själva valt, för att skapa nyheter och sälja lösnummer. Det Tommy säger är att bibeln pekar på att homosexualitet är en synd precis som många andra synder som vi människor gör varje dag. Här finns många tolkningar av bibeln som säger att homosexualitet är en synd och många tolkningar som säger att det inte är det. Jag väljer att hålla mig neutral i frågan då alla har rätt till sin egen tolkning av tex bibeln, koranen eller andra heliga skrifter. Enligt bibeln så är alla människor syndare, men själva poängen med kristen tro är att det finns förlåtelse, om människan vänder sig mot gud och ber om det. Bibeln är också tydlig på att det ”ytterst sett är det Gud, och inte människor, som skall döma allt skapat”
Det finns alltså ingen anledning för oss människor att ens spekulera om vem eller vilka som kommer till himlen, vi vet inte hur Gud tänker i den frågan.

Sen vill jag även kommentera tidningarnas koppling mellan Tommy Dahlmans personliga tolkning av bibeln och Kristdemokraternas värdegrund (länk). Kristdemokraterna är inte ett religiöst parti som tar ställning kring vem som kommer till himlen eller helvetet, det är en högst personlig trosuppfattning. Till det politiska partiet Kristdemokraterna är alla välkomna oavsett vilken religion man har och oavsett vilken personlig trosuppfattning man har om livet efter döden, det viktiga är att man ställer upp på den kristna värdegrunden.

Debatten är intressant och viktig, men ska den föras på ett sätt där vi sakligt och noggrant håller isär politik och religion och istället fokuserar på partiprogram och värdegrund.

/Josef

Stänga Sollefteå eller Örnsköldsviks sjukhus?

Min personliga uppfattning är att landstinget Västernorrland under många år, stått inför det faktum det inte går att, på ett tillfredsställande sätt, upprätthålla tre stycken akutsjukhus inom vårt län. Det handlar inte bara om att kostnader skenar okontrollerbart utan även det allt växande problemet att rekrytera kompetent personal till alla tre sjukhusen.
Det finns idag helt enkelt för få invånare i vår region för att kunna bära upp de kostnader som våra 3 sjukhus genererar.
Politikernas vilja att krampaktigt försöka fortsätta driva tre stycken akutsjukhus har fått följder vi nu har svårt att hantera.

Frågan handlar om sjukhuset i Örnsköldsviks eller Sollefteå ska läggas ner för att på så sätt kunna kraftsamla till länssjukhuset i Sundsvall. Det kommer såklart bli vissa försämringar för boenden i antingen Örnsköldsvik eller Sollefteå , vilket jag har full förståelse för, men konsekvensen av att fortsätta driva alla tre sjukhus är inte hållbar och gör att vi alla får en sämre sjukvård, totalt sett. Redan idag så åker många patienter till Umeå eller Sundsvalls sjukhus för att få specialist vård och med en nedläggning så skulle vi kunna kraftsamla och erbjuda ännu bättre specialistvård på länssjukhuset.

Steg 1, Landstingspolitiker bör under hösten 2015 besluta att landstinget Västernorrland endast skall ansvarar och driva 2 stycken sjukhus från och med 2018.
Steg 2, Tjänstemän och sakkunniga inom området får i uppdrag att bereda frågan och tar fram en handlingsplan samt beslutsunderlag till slutet på 2015.
Steg 3, Med stöd av handlingsplan och beslutsunderlag tar sittande landstingspolitiker beslut om vilket sjukhus som ska stängas och hur handlingsplanen skall gå från ord till handling.
Steg 4, När beslutet väl är taget kan en omställningsperiod påbörjas med mål att från och med 2018, nå en stabil ekonomi med rätt förutsättningar för att leverera hög kvalité och bättre arbetsförhållanden för de som jobbar inom vården.

Viktigt att påpeka att nedläggning av ett sjukhus inte är hela lösningen, utan parallellt med detta arbete skall förbättringar kring samordning mellan andra landsting, minskad administration för läkare och sjuksköterskor, bättre it-system och ett effektivare samarbete med privata aktörer göra att Västernorrland kan visa upp Sveriges bästa  och tryggaste sjukvård år 2020.

Sjukdomsdiagnosen är redan ställd, så nu måste politikerna våga ordinera rätt medicin för att lindra och bota den akut sjuka patienten, landstinget Västernorrland.

/Josef Nordin Kristdemokraterna

Lägg ner landstinget och förstatliga sjukvården

Dags att se sanningen i vitögat och inse att den politikerstyrda sjukvården, med elefanten landstinget har spelat ut sin roll och ställer idag bara till problem och kostar oss skattebetalare en massa pengar i onödan.

Sundsvalls Sjukhus

För vem vill egentligen ha en sjukvård styrd av politiker som i många fall inte har någon utbildning eller kompetens inom ett så känsligt område som just sjukvård.  Här krävs expertkunskap och ett långsiktig strategiskt arbete som inte svänger fram och tillbaka vart fjärde år.
Lösningen är att skrota den politikerstyrda organisationen landstinget och ersätta den med en statlig myndighet som hanterar all sjukvård på ett klokt och rättvist sätt, oavsett vart i landet du bor någonstans. Genom ett förstatliga  så skulle vi kunna styra pengarna till vården både snabbare och bättre, om vi slapp ta omvägen via landstingen.

Framtiden kräver effektivare organisation och då är det en fördel om vi kan plocka bort en onödig politisk nivå. Vi har sedan 1863 haft landsting i Sverige, men idag ser Sverige annorlunda ut och resursanvändningen måste bli effektivare och klokare.

/Josef