Viktigt att utbilda fler lärare

Idag skriver jag och Liza-Maria i ST om vikten av att snabbt ta fram en handlingsplan för hur Sveriges skolor ska kunna möta behovet av specialpedagoger och speciallärare i framtiden.

http://www.st.nu/opinion/insandare/utbilda-vara-larare

Bedömare uppskattar att cirka 50 000 lärare kommer att saknas inom ett decennium om ingenting görs, dessa siffror ligger i linje med vad SCB kom fram till för några år sedan. Många kommuner runt om i landet har tyvärr ingen handlingsplan för hur man skall möta detta problem som till stor del beror på pensionsavgångar, och som framförallt kommer drabba gymnasielärare och specialpedagoger. Alla elever som har behov av specialpedagogik i skolan skall naturligtvis få tillgång till det i skolan, de elever med störst behov måste få hjälp av lärare med hög kompetens, tyvärr har det under lång tid varit brist på specialpedagoger och speciallärare vilket medfört att kompetensen på många håll varit bristfällig.
På förestående anledning föreslog därför Kristdemokraterna i höstens budgetmotion att lärare skall ha möjlighet att komplettera sin grundutbildning med en speciallärarutbildning med i huvudsak bibehållen lön, 80 procent av lönen. Denna satsning som sträcker sig över 4 år, till en summa av 3,2 miljarder kronor, visar hur allvarligt vi ser på frågan och hur viktigt det är att öka tillgången på speciallärarkompetens. I den kommande integrationsfasen av den stora strömmen av nyanlända är det viktigt att vi står rustade för att ge alla människor bra förutsättningar för en god inlärning. Det innebär att cirka 6 000 lärare kommer att kunna utbildas till speciallärare, något som också kommer underlätta för ordinarie lärare att bedriva undervisningen. Satsningen på 2 miljarder kronor som gjordes i 2015 års alliansbudget för fler lärare och mindre klasser kvarstår.
Det här är en av de större satsningarna i vår budget och skall ses som en tydlig markering att vi Kristdemokrater verkligen prioriterar skolans område högt, barn med olika behov måste få hjälp av personal med rätt kompetens.
Josef Nordin (KD)
Ledamot barn- och utbildningsnämnden
Liza-Maria Norlin (KD)
Gruppledare